Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

EE Nijmegen: de handelsnaam van eenmanszaak Mändy van den Boogaard, met KvK nummer 66437741.

Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan

Producten/Diensten: alle zaken die de Klant kan aankopen bij EE Nijmegen, in het bijzonder sessies in het Energy Enhancement System (EES).

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling, en koop-verkoop van Producten/Diensten tussen EE Nijmegen en de Klant.

EE Nijmegen stelt deze Algemene Voorwaarden ter beschikking op haar website www.energyenhancementnijmegen.com.

De Klant erkent en aanvaardt deze Algemene Voorwaarden.

EE Nijmegen behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op de voormelde website. Elke bestelling die de Klant plaatst na de publicatie door EE Nijmegen van deze nieuwe versie impliceert de aanvaarding door de Klant met de laatst gepubliceerde versie.

Indien EE Nijmegen gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Aanbod en prijzen

Indien een offerte of enig ander aanbod vanwege EE Nijmegen een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

De offerte of enig ander aanbod vanwege EE Nijmegen bevat zodanige informatie, dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding ervan zijn verbonden.

Tenzij daarvan uitdrukkelijk zou worden afgeweken, zijn de door EE Nijmegen medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen voor de Producten/Diensten steeds in euro (€) en inclusief BTW. De reservering van een Dienst wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling/reservering.

EE Nijmegen is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De Klant kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.

EE Nijmegen heeft het recht de prijs van de Producten/Diensten te verhogen.

De Klant kan geen aanspraak maken op een korting bij contante betaling.

Artikel 4: Betaling

De Klant wordt als enige verantwoordelijke voor de bestelling en de betaling beschouwd. Indien de bestelling is uitgevoerd door een derde, wordt dit geacht in naam en voor rekening van de Klant te zijn gebeurd.

De betaling door de Klant aan EE Nijmegen voor de aankoop van een of meerdere Producten/Diensten geschiedt als volgt: bij het plaatsen van een reservering online kan de Klant kiezen voor direct online betalen of betalen ter plaatse. Het totaalbedrag is ten laatste vlak voor aanvang van de afspraak verschuldigd door de Klant. Dit kan ter plaatse met contant geld of op voorhand online via meerdere elektronische betalingsopties. Indien de Klant niet kan betalen bij aankomst voor de sessie kan hem de toegang ontzegd worden.

Facturen kunnen op aanvraag opgemaakt worden en zijn ten laatste betaalbaar 14 kalenderdagen na factuurdatum of op de dag van de activiteit (vroegste datum is van toepassing). Iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 2% per maand meebrengen voor de debiteur, verhoogd met een administratieve kost van EUR 20.

Artikel 5: Annulering en wijziging van een reservering

Indien er een annulering plaatsvindt (hetzij door de Klant, hetzij door EE Nijmegen) vroeger dan 2 dagen (48u) voor aanvang van de sessie, zal er een terugbetaling van 100% van de betaalde som toegepast worden. De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde provider waarmee de betaling oorspronkelijk gebeurd is, tenzij anders afgesproken met de Klant.

Een annulering binnen de 48u voor aanvang van de sessie resulteert in een terugbetaling van slechts 50% van de betaalde som. De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde provider waarmee de betaling oorspronkelijk gebeurd is, tenzij anders afgesproken met de Klant. Indien het verschuldigde bedrag voor de reservering nog niet betaald werd, gelden eveneens de bovenstaande regels: het bedrag moet dus desgevallend alsnog betaald worden.

Indien EE Nijmegen, ongeacht de reden, uw reservering annuleert, hebt u recht op 100% terugbetaling van het reeds betaalde bedrag of kunt u gebruik maken van een gratis omboeking. U kunt geen aanspraak maken op een compensatie voor kosten die u oploopt (bijvoorbeeld reiskosten) ten gevolge van de annulering door EE Nijmegen.

Indien u uw reservering wenst te wijzigen (uur, datum, aantal personen) kunt u dit gratis doen tot 2 dagen (48u) voor aanvang van de boeking. Elke wijziging is pas definitief zodra u van ons een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen. Wijzigingen zijn altijd op basis van beschikbaarheid en kunnen online gedaan worden.

Indien u uw reservering wenst te wijzigen binnen 48u voor aanvang van uw reservering dient u dit telefonisch te doen op het nummer dat u kunt terugvinden op www.energyenhancementnijmegen.com

Een administratieve kost van 20 EUR zal worden aangerekend. Wijzigingen zijn altijd op basis van beschikbaarheid.

Artikel 6: Afspraken tijdens uw bezoek

EE Nijmegen houdt zich aan een vast tijdschema. Indien u later arriveert dan het afgesproken tijdstip kunt u nog aan de sessie deelnemen maar zal de sessie niet op een later tijdstip eindigen. De duur van uw verblijf zal dus worden ingekort. Er is in dat geval ook geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling, onder welke vorm dan ook.

Tijdens uw sessie kunt u gebruikmaken van onze ligstoelen. Indien u wenst is het toegestaan om zelf een yogamat mee te brengen indien u liever op de grond ligt. Dekentjes en kussens zijn aanwezig in onze ruimte, het is toegestaan uw eigen slaapmateriaal mee te brengen.

Er is drinkwater aanwezig in de ruimte, het gebruik hiervan is gratis.

Het is toegestaan om tijdens de sessie de ruimte te verlaten om naar het toilet te gaan.

Het gebruik van mobiele telefoons of ipads is bij ons strikt verboden. Wij raden aan om uw telefoon buiten of in uw tas te laten. Indien u deze toch wenst mee te nemen zullen wij u vragen deze op vliegtuigmodus te zetten. Indien u muziek wenst te luisteren via uw telefoon dient u deze op voorhand gedownload te hebben.

Wij vragen u om in de ruimte niet te praten of te fluisteren. Probeer ten allen tijde zo stil mogelijk te zijn om anderen niet te hinderen en de kans te geven te ontspannen.

Het EES systeem (EESystem) mag onder geen beding aangeraakt worden. De installatie is zorgvuldig uitgelijnd om een optimale ervaring te kunnen bieden. Bij niet naleven van deze regel behouden wij ons het recht voor u de toegang tot de sessie te ontzeggen.

EE Nijmegen zou in principe toegankelijk moeten zijn voor rolstoelen. Indien u een sessie bij ons boekt en met een rolstoel toekomt vragen wij u om ons hiervan op voorhand in te lichten via info@energyenhancementnijmegen.com. Graag vernemen wij eventuele afmetingen en extra hulp die u nodig zou hebben zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen. Het is toegestaan om de sessie bij te wonen in uw eigen rolstoel.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

EE Nijmegen geeft geen medisch advies, stelt geen diagnoses en onze sessies mogen niet als medische behandeling gezien worden. Voor medisch advies contacteer uw arts of een andere professionele zorgverlener. Klanten wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Klanten wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van de informatie op onze website.

EE Nijmegen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen (inclusief de Producten), dieren, diensten, enz die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van onze Producten/Diensten, behoudens in geval van fraude of bedrog.

Artikel 8: Privacy

Persoonsgegevens die EE Nijmegen opvraagt, zullen enkel voor het doeleind gebruikt worden dat duidelijk omschreven wordt in de software of om met je in contact te treden om een zo goed mogelijke service te bieden. Wij geven of verkopen deze info niet door aan derden. Je hebt het recht deze gegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen.

Je gegevens worden enkel digitaal bijgehouden.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen EE Nijmegen en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Noord Brabant.